saigon-xua:

Cô bán cháo lòng - 1968
…Riêng cháo lòng… mỗi tháng lời 1 chỉ dàng… em mê lắm … (1 chỉ = 10.000) 

saigon-xua:

Cô bán cháo lòng - 1968

…Riêng cháo lòng… mỗi tháng lời 1 chỉ dàng… em mê lắm … (1 chỉ = 10.000)